Decont CAS
Casa de Asigurari de Sanatate a judetului de domiciliu deconteaza fiecarei persoane cu dizabilitati achizitionarea unui scaun rulant, o data la 5 ani. Daca in ultimii 5 ani nu ati primit un scaun rulant nou prin intermediul Casei de Asigurari de Sanatate, aveti acest drept. Dosarul pe care trebuie sa il depuneti la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate pentru obtinerea gratuita a scaunului rulant trebuie sa contina urmatoarele documente:
 • recomandarea din partea unui medic specialist (2 exemplare originale), care este valabila 30 de zile de la data emiterii;
 • certificatul gradului de handicap (copie)
 • ultimul cupon de pensie (in original)
 • certificatul de nastere sau cartea de identitate a beneficiarului (copie);
 • cartea de identitate a asistentului personal (copie).
In urma depunerii acestor documente cererea va fi aprobata, conform legii, in termen de 30 de zile. Decizia pe care o primiti de la Casa de Asigurari de Sanatate este valabila 30 de zile. Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) deconteaza suma de 1.257,31 lei pentru un scaun rulant.

Modalitatea de obtinere a dispozitivelor medicale

In baza ordinului MS/CNAS nr. 1083/608/2013 de modificare a ordinului MS/CNAS nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, incepand cu 25.10.2013, se va utiliza noul model de prescriptie medicala- recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale. Toate recomandarile, model vechi, prescrise anterior acestei date sunt valabile daca nu depasesc termenul de 30 de zile intre data prescrierii si cea a depunerii.

Pentru obtinerea dispozitivului medical, asiguratul sau unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), sau o persoana imputernicita legal in acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul beneficiar al dispozitivului, insotita de:

 • documentul justificativ care atesta calitatea de asigurat;
 • actul de identitate (in copie), codul numeric personal - CNP;
 • prescriptia medicala pentru dispozitivul medical;
 • declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica sau functionala nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.


Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza prescriptia medicala pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, si certificatul de nastere (in copie), cu codul numeric personal - CNP. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.

Criteriile de prioritate precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate si de nivelul de urgenta stabilite de serviciul medical al casei de asigurari de sanatate, cu avizul Consiliului de administratie si se aproba prin decizie de catre presedintele-director general.

Criteriile de prioritate pot fi consultate aici.
 • Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se acorda pentru o perioada determinata sau nedeterminata in baza prescriptiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu CAS.
 • Prescriptia se elibereaza in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la medic, un exemplar se depune la CAS si un exemplar ramane la asigurat, pe care acesta il preda furnizorului de dispozitive medicale impreuna cu decizia de aprobare a dispozitivului medical.
 • Asiguratul va depune la CAS o cerere scrisa ,care va fi insotita de actul care atesta calitatea de asigurat, prescriptia medicala pentru dispozitivul medical, copie dupa actul de identitate, copie dupa certificatul de nastere pentru copiii pana la 14 ani, si o declaratie pe propria raspundere ca deficienta nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.
 • Prescriptia medicala pentru protezare auditiva trebuie sa fie insotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala eliberata de clinica de specialitate sau de servicii specializate autorizate si acreditate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocala se poate excepta.
 • Prescriptia medicala pentru protezarea vizuala-implant cu lentile intraoculare trebuie sa fie insotita de biometria eliberata de clinica de specialitate sau de servicii specializate autorizate si acreditate.
 • In cazul primei protezari a membrului inferior, prescriptia medicala trebuie sa specifice modul de protezare si sa prevada tipul protezei definitive.
 • In cazul fotoliilor rulante, acestea se vor acorda asiguratilor pe o perioada determinata sau nedeterminata - prin inchiriere, iar aparatele pentru administrarea continua de oxigen se vor acorda pe o perioada determinata prin inchiriere.
 • Prescriptiile medicale isi pierd valabilitatea daca nu sunt depuse la CAS in termen de 30 de zile de la data emiterii.
 • Nu sunt acceptate prescriptiile medicale in care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale.
 • Casa de asigurari de sanatate este obligata sa ia o hotarare privind acceptarea sau respingerea cererii in maxim 3 zile lucratoare de la data depunerii. Respingerea cererii se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.
 • Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se acorda pentru o perioada determinata sau nedeterminata in baza prescriptiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu CAS.
 • Prescriptia se elibereaza in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la medic, un exemplar se depune la CAS si un exemplar ramane la asigurat, pe care acesta il preda furnizorului de dispozitive medicale impreuna cu decizia de aprobare a dispozitivului medical.
 • Asiguratul va depune la CAS o cerere scrisa, care va fi insotita de actul care atesta calitatea de asigurat, prescriptia medicala pentru dispozitivul medical, copie dupa actul de identitate, copie dupa certificatul de nastere pentru copiii pana la 14 ani, si o declaratie pe propria raspundere ca deficienta nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.
 • Prescriptia medicala pentru protezare auditiva trebuie sa fie insotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala eliberata de clinica de specialitate sau de servicii specializate autorizate si acreditate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocala se poate excepta.
 • Prescriptia medicala pentru protezarea vizuala-implant cu lentile intraoculare trebuie sa fie insotita de biometria eliberata de clinica de specialitate sau de servicii specializate autorizate si acreditate.
 • In cazul primei protezari a membrului inferior, prescriptia medicala trebuie sa specifice modul de protezare si sa prevada tipul protezei definitive.
 • In cazul fotoliilor rulante, acestea se vor acorda asiguratilor pe o perioada determinata sau nedeterminata - prin inchiriere, iar aparatele pentru administrarea continua de oxigen se vor acorda pe o perioada determinata prin inchiriere.
 • Prescriptiile medicale isi pierd valabilitatea daca nu sunt depuse la CAS in termen de 30 de zile de la data emiterii.
 • Nu sunt acceptate prescriptiile medicale in care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale.
 • Casa de asigurari de sanatate este obligata sa ia o hotarare privind acceptarea sau respingerea cererii in maxim 3 zile lucratoare de la data depunerii. Respingerea cererii se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.
 • In cazul acceptarii, cererile sunt supuse aprobarii si respectiv emiterii unei decizii pentru procurarea dispozitivului medical in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. Decizia se expediaza prin posta in maximum 2 zile lucratoare de la emiterea ei.
 • Pentru cererile aprobate se emite decizia pentru procurarea dispozitivului medical, in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. In cazul depasirii acestuia, se intocmesc liste de asteptare pe categorii de dispozitive medicale si in functie de numarul de inregistrare al cererii la casa de asigurari de sanatate. In acest caz decizia se emite in momentul in care fondul aprobat cu aceasta destinatie permite decontarea dispozitivului medical. CAS este obligata sa transmita asiguratului prin posta decizia in termen de 2 zile lucratoare de la data emiterii acesteia.
 • Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical si se elibereaza in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat, transmis prin posta, iar un exemplar ramane la CAS.
 • Decizia pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala care┬ánu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice. La decizia pentru procurarea acestui tip de dispozitive se anexeaza un numar de 3 taloane lunare, corespunzator lunilor aferente perioadei prevazute in prescriptia medicala.
 • In cazul dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara, asiguratul preda furnizorului decizia impreuna cu talonul aferent lunii respective, urmand ca lunar sa predea aceluiasi furnizor si celelalte taloane.
 • Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul se va adresa unuia dintre furnizorii care au incheiat contract cu CAS, prezentand: decizia casei de asigurari de sanatate si al doilea exemplar din prescriptia medicala.
 • In cadrul termenului de inlocuire a dispozitivului medical, casele de asigurari de sanatate pot deconta una sau mai multe reparatii, a caror valoare totala nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul de referinta valabil in momentul emiterii deciziei privind aprobarea repararii dispozitivului medical.


Obligatiile furnizorilor de dispozitive medicale

  • Sa respecte prevederile legale privind conditiile de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale.
  • Sa respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu.
  • Sa verifice la livrare, dupa caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical.
  • Sa asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale in vigoare.
  • Sa livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat in nota de comanda, astfel incat datele avute in vedere de medicul specialist la emiterea prescriptiei medicale sa nu sufere modificari, in conditiile in care asiguratul respecta programarea pentru proba a dispozitivului medical comandat.
  • Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora.
  • Pe perioada de inchiriere, furnizorul, care ramane proprietarul dispozitivului medical, va monitoriza utilizarea acestuia urmand a-l recupera dupa incetarea perioadei de inchiriere.
  • Sa emita facturi insotite de copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comanda, de audiogramele efectuate dupa protezarea auditiva si de confirmarea primirii dispozitivului.

Obligatiile beneficiarilor de dispozitive medicale

   • Sa ridice dispozitivul medical solicitat in termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii deciziei de catre CAS.
   • Sa respecte conditiile de reparare si termenele de inlocuire.
   • Daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decat pretul de referinta, diferenta se suporta de asigurat prin contributie personala si se achita direct furnizorului.
   • Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din FNUASS, in situatia in care pentru un dispozitiv medical pretul de vanzare cu amanuntul al tuturor furnizorilor de dispozitive medicale sunt mai mari decat pretul de referinta al acelui dispozitiv, CAS deconteaza integral sau in mai multe etape in cazul inchirierii, contravaloarea dispozitivului la pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic.
Pentru depunerea cererilor si ridicarea aprobarilor pentru solicitarile de dispozitive medicale, asiguratii se vor adresa Biroului Dispozitive Medicale la sediul Casei de Asigurari de Sanatate din Municipiul dvs. sau pe adresa din Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, parter, camera 18 pentru Bucuresti. Pentru informatii suplimentare apeleaza serviciul telefonic gratuit de relatii cu publicul: SURSA: Pro Stem Cell